Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Historia Spółdzielni

Jak zaczynaliśmy?

Było ich 21- członków założycieli, którzy w dniu 7 sierpnia 1959r. na Zgromadzeniu Założycielskim podjęli decyzję o powołaniu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach. Rekrutowali się ze środowisk związanych z zakładami przemysłowymi działającymi na terenie miasta. Ich pragnienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych było odbiciem ogromnych trudności związanych ze zdobyciem własnego mieszania na terenie Świętochłowic. Decyzja o powołaniu Spółdzielni była wyrazem krystalizowania się idei spółdzielczej formy budownictwa mieszkaniowego, która już w drugiej połowie lat pięćdziesiątych dojrzewała w gronie aktywistów społecznych działających na terenie miasta, a jednocześnie była również urzeczywistnieniem inicjatywy społecznej, zmierzającej do rozwiązania nabrzmiałego problemu mieszkaniowego.
Po spełnieniu wszystkich wymogów formalno-prawnych związanych z rejestracją Spółdzielni oraz wypracowaniem organizacyjno-prawnych podstaw działania, wyłonione na zgromadzeniu założycielskim Rada i Zarząd przystąpiły do wdrażania zamierzeń inwestycyjnych. W wyniku podjętych przedsięwzięć w dniu 15 grudnia 1962r. Spółdzielnia przyjęła do użytku 36 mieszkań w budynku przy ówczesnej ul. Świerczewskiego (dziś ul. Konstytucji 1997 roku), które były pierwszymi lokalami niedawno powstałej Spółdzielni. Kolejnym efektem było 45 mieszkań oddanych do użytku w dniu 1 kwietnia 1963r. w budynku przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Pocztowej.

W 1963r. następuje bardzo ważny moment w życiu Spółdzielni, bowiem na mocy decyzji Walnych Zgromadzeń Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach i działającej przy Hucie “Florian” Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dniem 5 listopada 1963r. następuje ich połączenie. W wyniku połączenia pod zarząd Spółdzielni przeszedł najstarszy, bo eksploatowany od grudnia 1959r. budynek przy ul. Katowickiej 45. Z chwilą scalenia następuje dynamiczny rozwój Spółdzielni, która podejmuje nowe zadania inwestycyjne obejmując swoim działanie wszystkie tereny pozostające w granicach administracyjnych miasta.
Szczególnym wydarzeniem było rozpoczęcie budowy pierwszego spółdzielczego osiedla mieszkaniowego, które pod nazwą “Osiedla Młodych” począwszy od marca 1967r. jest stopniowo oddawane do użytku.
W latach sześćdziesiątych następuje dynamiczny napływ do Spółdzielni nowych członków i kandydatów, którzy z działalnością Spółdzielni wiążą nadzieję na otrzymanie upragnionego mieszkania. Konieczne stało się więc opracowanie koncepcji nowych, dużych osiedli mieszkaniowych, które stworzą możliwość budowy większej ilości mieszkań oraz urządzeń i placówek tworzących infrastrukturę społeczną. Tym wymogom ma sprostać rozpoczęta w drugiej połowie lat sześćdziesiątych realizacja osiedla w dzielnicy Piaśniki, którego pierwsze mieszkania oddano do użytku w sierpniu 1972r.

Na ówczesne czasy powstaje nowoczesne osiedle, które jest już nie tylko “sypialnią”,  ale również kompleksowo zagospodarowanym “centrum życia” dla wielu tysięcy mieszkańców. Budowane są bowiem placówki handlowe, przedszkole, szkoła, ośrodek zdrowia oraz świetlica prowadząca działalność społeczną i kulturalną. Powstają parkingi oraz place zabaw, a tereny wokół osiedla stają się miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców.
Równolegle opracowane zostają nowe koncepcje zagospodarowania poszczególnych dzielnic, a Spółdzielnia przejmuje na siebie rolę głównego inwestora budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta. W latach 1966-1970 udział budownictwa spółdzielczego w ogólnej puli budownictwa w mieście wynosi już ponad 70%. W kolejnych latach proporcje te ulegają dalszemu zwiększeniu na korzyść budownictwa spółdzielczego.
Inwestycje mieszkaniowe lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych koncentrują się w rejonie Śródmieścia, Piaśnik i Chropaczowa, gdzie sukcesywnie oddawane są do użytku poszczególne fragmenty dużych osiedli. Rekordowy pod względem ilości wybudowanych mieszkań był rok 1979, w którym przekazano do użytku 1147 mieszkań, usytuowanych głównie na terenie osiedla “ Na Wzgórzu”.
Warunki terenowe były poważnym utrudnieniem w trakcie budowy, jednak okazało się, że usytuowanie osiedla jest z pewnością jednym z jego atutów, bowiem zróżnicowanie terenu pozwoliło na ciekawe rozwiązania architektoniczne. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż udało się “wkomponować” budynki mieszkalne w już istniejące kompleksy zieleni oraz stworzyć nowe skupiska drzew i krzewów.

Okres przemian

Głębokie przeobrażenia w życiu społeczno-gospodarczym kraju w latach osiemdziesiątych wywarły również swoje piętno na funkcjonowaniu Spółdzielni, jednak istotą tych przemian był zdecydowany wzrost samodzielności Spółdzielni, a spółdzielcza idea działania i gospodarowania zyskała nowe oblicze. Począwszy bowiem od zmian natury formalno-prawnej wynikających z uchwalonej przez Sejm w dniu 16 września 1982r. Ustawy Prawo Spółdzielcze, nastąpiły istotne przeobrażenia w funkcjonowaniu Spółdzielni i jej organów. Zmianom ulegają również formy i metody budownictwa, dzięki czemu wizerunek spółdzielczych zasobów uległ znacznemu zróżnicowaniu. Z drugiej strony spółdzielczość mieszkaniowa stanęła przed ogromnymi problemami natury technologiczno-zaopatrzeniowej, finansowej czy wreszcie kredytowej. Schyłek lat osiemdziesiątych i początek obecnych dekad udowodnił jednak, że Spółdzielnia jest w dalszym ciągu zdolna do pełnienia wiodącej roli w procesie urbanizacji miasta. Jest organizacją, która posiada potencjał zdolny do nowatorskich, a zarazem praktycznych rozwiązań. Zawsze bowiem przyświecała nam idea, by poszczególne rejony miasta miały “swój charakter”, a zasoby mieszkaniowe były zróżnicowane pod względem architektonicznym. Wystarczy spacer po terenie Świętochłowic, by znaleźć potwierdzenie dla tych założeń.
W latach dziewięćdziesiątych powstała ogromna bariera kredytowa powodująca, że spłata kredytu mieszkaniowego przekracza możliwość przeciętnej rodziny. Stąd też pomimo posiadanych wolnych terenów pod zabudowę oraz przygotowanych założeń inwestycyjnych dla nowych osiedli - Spółdzielnia zmuszona była do zaniechania działalności inwestycyjnej.

Spółdzielnia dziś

W Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach dach nad głową znalazła jedna trzecia mieszkańców miasta. Wypracowywane przez ponad 60 lat metody pracy i zarządzania przyniosły efekty.
Największa w Świętochłowicach Spółdzielnia liczy ponad 8 tys. członków, zarządza 124 budynkami, 7868 lokalami mieszkalnymi, 18 pawilonami handlowo-usługowymi, 361 garażami, 2 świetlicami osiedlowymi oraz 3 administracjami osiedlowymi. Najwięcej zasobów Spółdzielni pochodzi z lat 70-tych, kiedy to rozpoczął się trwający kilkanaście lat proces gwałtownego przyrostu mieszkań. Większość budynków powstała więc w ramach realizacji uprzemysłowionego budownictwa, jednak są również takie, które Spółdzielnia wykonała we własnym wykonawstwie. Przy sporych kolejkach i dużym zapotrzebowaniu na mieszkania, zdecydowanie skracało to drogę do otrzymania własnego M”. Swoją obecność w mieście Spółdzielnia zaznaczyła w postaci budowy całych kompleksów mieszkaniowych sprzyjających zarówno rodzinom z dziećmi (w okolicy znajdują się szkoły, pawilony handlowe, jak również i seniorom oczekującym ciszy i spokoju (w okolicy znajdują się parki, miejsca do wypoczynku i rekreacji).

Spółdzielnia koncentruje swoje działania na realizacji zadań wynikających z przyjmowanego corocznie przez Radę Nadzorczą planu gospodarczego na dany rok oraz na podejmowaniu decyzji dot. bieżącej obsługi mieszkańców. Działalność ta związana jest z dążeniem do uzyskiwania właściwych wskaźników ekonomicznych celem utrzymania stabilnej sytuacji finansowej poprzez racjonalizację wydatków i kosztów w elementach bezpośrednio od Spółdzielni i spółdzielców zależnych, poprawą organizacji oraz jakości pracy, realizacją prac remontowo-konserwacyjnych zgodnie z przyjętym planem w celu utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym, pozyskiwaniem środków finansowych w postaci pożyczek, kredytów oraz innych środków pomocowych na realizację zadań w zakresie termomodernizacji i usuwania azbestu, czynnościami organizacyjno-prawnymi w ramach spraw członkowsko-mieszkaniowych, bieżącym prowadzeniem skutecznej windykacji należności z tytułu zaległych opłat za użytkowanie lokali, realizacją przyjętych przez Walne Zgromadzenie zadań i kierunków działalności Spółdzielni.
Celem tej działalności jest zadowolenie mieszkańców z faktu zamieszkiwania w naszych zasobach, tj. przede wszystkim dążenie do kompleksowej termomodernizacja wszystkich budynków, jak również poprawa infrastruktury oraz terenów zielonych, podniesienie standardów obsługi mieszkańców, by w jak najlepszy sposób poprawić komfort ich życia, by czuli się bezpiecznie i żyło się wygodnie.