Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Walne Zgromadzenie

Powrót

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

W trybie § 19 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach:

w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1:
- część 1 - 03.06.2024r o godz. 17:00
ul.: Szpitalna, Katowicka, 1-go Maja, Szkolna, Granitowa, Polna, Pocztowa, Konstytucji 1997 roku, Śląska, Wyzwolenia,
Bytomska, Solidarności, Bukowa, Licealna, Nastolatków,
garaże: Szpitalna, Konstytucji 1997 roku, Polna, Wodna, Licealna, Bukowa,
lokal użytkowy: Bytomska - Wyzwolenia,

w sali Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 76:
- część 2 - 05.06.2024r o godz. 17:00
ul.: Stawowa, Górna, Jodłowa, Sosnowa, Świętokrzyska, Karpacka, Szczytowa, Beskidzka,
garaże: Stawowa,

- część 3 - 06.06.2024r o godz. 17:00
ul.: Sportowa, Wiechaczka, Przybyły, Ślęzan, Wiślan
garaże: Sportowa,
lokal użytkowy: Wiślan
- część 4 - 07.06.2024r o godz. 17:00

ul.: Wallisa, Zubrzyckiego, Korfantego, Krasickiego, Powstańców Śl., Tatrzańska, Chorzowska,
garaż: Krasickiego,

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023, kierunkami działań
na rok 2024 oraz projektem podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.
8. Sprawozdanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
9. Dyskusja dot. przedstawionych sprawozdań w punktach: 6 i 7 porządku obrad.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za rok 2023,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach sporządzonego za rok 2023,
- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023r,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023 oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w celu zapoznania się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wodnej 8 (pok. nr 23) od dnia 20.05.2024r w godz.: poniedziałek - środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00 , piątek 7:00 - 13:00.
Z materiałami można również zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl

W celu potwierdzenia tożsamości uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu członka Spółdzielni lub jego pełnomocnika prosimy o zabranie i okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią. Pełnomocnictwa winny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności w siedzibie Spółdzielni w obecności pracownika Działu organizacyjnego bądź w siedzibie Administracji osiedlowej w obecności jej pracownika najpóźniej do dnia 03.06.2024r do godz. 11:00.

W przypadku posiadania więcej niż 1-go lokalu prosimy o zgłoszenie się do Działu członkowsko - mieszkaniowego Spółdzielni (pok. nr 2) w celu uzyskania informacji o części Walnego Zgromadzenia, w której przysługuje prawo do czynnego uczestnictwa.