Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Lokal przy ul. Polnej 53/II

Powrót

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 ogłasza przetarg ofertowy – pisemny na najem lokalu użytkowego przy ul. Polnej 53/II.

 

I. Dane lokalu użytkowego:

 • powierzchnia użytkowa lokalu 266,50 m2
 • powierzchnia tarasu 117,30 m2
 • opłata za taras pobierana w okresie: 01.06.- 30.09. w wys. 50% stawki czynszu najmu
 • usytuowanie i dane techniczne lokalu: w pawilonie wolnostojącym, na I piętrze z odrębnym wejściem, wyposażony w instalacje: c.o., elektryczną oraz wod-kan.
 • termin postawienia lokalu do dyspozycji najemcy 01.02.2022r.
 • cena wywoławcza czynszu najmu lokalu 10,00 zł/ m2/m-c (netto) x 266,50 m2 (niezależnie od powyższego przyszły najemca lokalu ponosić będzie opłaty z tytułu dostawy wody i odpr. ścieków oraz dostawy c.o.)
 • wadium w wysokości 3 miesięcznego czynszu wywoławczego 7.995,00 zł

II. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu lokalu użytkowego należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 17.01.2022r. godz.1400.

III. Oferta musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta, zaświadczenie o prowadzonej działalności łącznie z zaświadczeniem ZUS i Urzędu Skarbowego o terminowym regulowaniu opłat.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz umowy najmu lokalu użytkowego obowiązującej w tut. Spółdzielni.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego.
 4. Proponowaną wysokość czynszu najmu lokalu.
 5. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym.
 6. Dowód wpłaty wadium - wpłaty wadium dokonuje oferent przelewem na konto: PKO BP S.A. 1 Oddz. Świętochłowice numer: 29102023680000270200224832, w terminie do dnia 17.01.2022r.
 7. Oświadczenie o przekazaniu wpłaconego wadium na rachunek bankowy oferenta w przypadku niewygrania przetargu.

IV. Wpłata wadium oraz nie zaleganie z opłatami czynszowymi i innymi świadczeniami należnymi do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 stanowią warunek dopuszczenia do przetargu.

V. Komisyjne otwarcie ofert przy udziale oferentów odbędzie się dnia 19.01.2022r. o godz.1030 w salce konferencyjnej /pokój nr 6/ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wodnej 8. 

VI. W przypadku złożenia większej ilości równorzędnych ofert przeprowadzona zostanie ustna licytacja wysokości czynszu najmu.

VII. Wadium wygrywającego wliczone zostanie w poczet wpłat wynikających z zawartej umowy najmu lokalu i nie podlega zwrotowi, natomiast pozostałym oferentom wypłacone zostanie na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

VIII. Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

IX. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, przerwania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.