Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Lokal przy ul. Karpackiej 29/I

Powrót

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. KARPACKIEJ 29/I.

I. Dane lokalu użytkowego

 • powierzchnia użytkowa 56,00 m2
 • usytuowanie i dane techniczne lokalu: na parterze budynku mieszkalnego, wyposażony w instalacje: c.o., elektryczną oraz wod-kan.
 • termin postawienia lokalu do dyspozycji najemcy 01.09.2021r.
 • cena wywoławcza czynszu najmu lokalu 9,00 zł/ m2/m-c (netto) x 56,00 m2
  (niezależnie od powyższego przyszły najemca lokalu ponosić będzie opłaty z tytułu dostawy wody i odpr. ścieków, dostawy c.o. oraz odbioru i zagospodarowania. odpadów)
 • wadium w wysokości 3 miesięcznego czynszu wywoławczego 1 512,00 zł

II. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu lokalu użytkowego należy składać do skrzynki pocztowej na parterze siedziby Spółdzielni do dnia 24.08.2021 r. godz. 1400.

III. Oferta musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta, zaświadczenie o prowadzonej działalności łącznie z zaświadczeniem ZUS i Urzędu Skarbowego o terminowym regulowaniu opłat.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz umowy najmu lokalu użytkowego obowiązującej w tut. Spółdzielni.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego.
 4. Proponowaną wysokość czynszu najmu lokalu. 
 5. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym.
 6. Dowód wpłaty wadium - wpłaty wadium dokonuje oferent przelewem na konto: PKO BP S.A. 1 Oddz. Świętochłowice numer: 29102023680000270200224832, w terminie do dnia 24.08.2021r.
 7. Oświadczenie o przekazaniu wpłaconego wadium na rachunek bankowy oferenta w przypadku nie wygrania przetargu.

IV. Wpłata wadium oraz nie zaleganie z opłatami czynszowymi i innymi świadczeniami należnymi do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 stanowią warunek dopuszczenia  do przetargu.

V. Z uwagi na obowiązujący od 20 marca 2020r. do odwołania, w Polsce stan epidemii oraz działając profilaktycznie w celu ograniczenia rozszerzania się koronawirusa komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.08.2021r. o godz. 1000 bez udziału oferentów w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wodnej 8.

VI. W przypadku złożenia większej ilości równorzędnych ofert brana będzie pod uwagę data wpływu oferty do SM i oferta najwcześniej złożona wygra przetarg.

VII. Wadium wygrywającego wliczone zostanie w poczet wpłat wynikających z zawartej umowy najmu lokalu i nie podlega zwrotowi, natomiast pozostałym oferentom wypłacone zostanie na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

VIII. Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

IX. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, przerwania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.