nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Gazele Biznesu 2017
Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2013"
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA TRZECI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje: c.o....
Przetarg

Lokal przy ul. Łagiewnickiej 55/III

« Powrót
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA TRZECI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III.


I. Dane lokalu użytkowego:

II. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu lokalu użytkowego należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 18.08.2020r. godz.1400.


III. Oferta musi zawierać:
  1. Imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta, zaświadczenie o prowadzonej działalności łącznie z zaświadczeniem ZUS i Urzędu Skarbowego o terminowym regulowaniu opłat.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz umowy najmu lokalu użytkowego obowiązującej w tut. Spółdzielni.
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego.
  4. Proponowaną wysokość czynszu najmu lokalu.
  5. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym.
  6. Dowód wpłaty wadium - wpłaty wadium dokonuje oferent przelewem na konto: PKO BP S.A. 1 Oddz. Świętochłowice numer: 29102023680000270200224832, w terminie do dnia 18.08.2020r.
  7. Oświadczenie o przekazaniu wpłaconego wadium na rachunek bankowy oferenta w przypadku nie wygrania przetargu.


IV. Wpłata wadium oraz nie zaleganie z opłatami czynszowymi i innymi świadczeniami należnymi do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 stanowią warunek dopuszczenia  do przetargu.


V. Komisyjne otwarcie ofert przy udziale oferentów odbędzie się dnia 20.08.2020r. o godz.1000 w salce konferencyjnej /pokój nr 6/ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wodnej 8.


VI. W przypadku złożenia większej ilości równorzędnych ofert przeprowadzona zostanie ustna licytacja wysokości czynszu najmu.


VII. Wadium wygrywającego wliczone zostanie w poczet wpłat wynikających z zawartej umowy najmu lokalu i nie podlega zwrotowi, natomiast pozostałym oferentom wypłacone zostanie na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.


VIII. Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.


IX. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, przerwania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.