nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego – 2012r.
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje:...
Przetarg

Lokal przy ul. Konstytucji 1997 r. 1d/I

« Powrót
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. KONSTYTUCJI 1997r. 1d/I.


I. Dane lokalu użytkowego:

powierzchnia użytkowa 560,77 m2
dane techniczne lokalu: wyposażony w instalacje: c.o., elektryczną oraz wod-kan.

termin postawienia lokalu do dyspozycji najemcy 01.11.2019 r.

cena wywoławcza czynszu najmu lokalu 9,00 zł/ m2/m-c (netto) x 560,77 m2 (niezależnie od powyższego przyszły najemca lokalu ponosić będzie opłaty z tytułu dostawy wody i odpr. ścieków dostawy c.o .oraz odbioru i zagospodarow. odpadów)

wadium w wysokości 3 miesięcznego czynszu wywoławczego 15 140,79 zł
 
II. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu lokalu użytkowego należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 15.10.2019 r. godz.1400.

III. Oferta musi zawierać:

1. Imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta, zaświadczenie o prowadzonej działalności łącznie  z zaświadczeniem ZUS i Urzędu Skarbowego o terminowym  regulowaniu opłat.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz umowy najmu lokalu użytkowego obowiązującej w tut. Spółdzielni.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego.
4. Proponowaną wysokość czynszu najmu lokalu.
5. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym.
6. Dowód wpłaty wadium - wpłaty wadium dokonuje oferent przelewem na konto: PKO BP S.A. 1 Oddz. Świętochłowice numer: 29102023680000270200224832, w terminie do dnia 15.10.2019 r.
7. Oświadczenie o przekazaniu wpłaconego wadium na rachunek bankowy oferenta w przypadku nie wygrania przetargu.

IV. Wpłata wadium oraz nie zaleganie z opłatami czynszowymi i innymi świadczeniami  należnymi do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 stanowią warunek dopuszczenia do przetargu.

V. Komisyjne otwarcie ofert przy udziale oferentów odbędzie się dnia  17.10.2019r. o godz.1000 w salce konferencyjnej /pokój nr 6/ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. Wodnej 8.

VI. W przypadku złożenia większej ilości równorzędnych ofert przeprowadzona zostanie ustna licytacja wysokości czynszu najmu.

VII. Wadium wygrywającego wliczone zostanie w poczet wpłat wynikających z zawartej umowy najmu
lokalu  i nie podlega zwrotowi, natomiast pozostałym oferentom wypłacone zostanie na wskazany
przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

VIII. Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

 IX. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, przerwania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.