nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego – 2012r.
Gazele Biznesu 2017
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje:...
Przetarg

Historia Spółdzielni

Jak zaczynaliśmy?

Było ich 21- członków założycieli, którzy w dniu 7 sierpnia 1959r. na zgromadzeniu założycielskim podjęli decyzję o powołaniu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach. Rekrutowali się ze środowisk związanych z zakładami przemysłowymi działającymi na terenie miasta.

Ich pragnienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych było odbiciem ogromnych trudności związanych ze zdobyciem własnego mieszania na terenie Świętochłowic. Decyzja o powołaniu Spółdzielni była wyrazem krystalizowania się idei spółdzielczej formy budownictwa mieszkaniowego, która już w drugiej połowie lat pięćdziesiątych dojrzewała w gronie aktywistów społecznych działających na terenie miasta, a jednocześnie urzeczywistnieniem inicjatywy społecznej, zmierzającej do rozwiązania nabrzmiałego problemu mieszkaniowego.

Po spełnieniu wszystkich wymogów formalno-prawnych związanych z rejestracją Spółdzielni oraz wypracowaniem organizacyjno-prawnych podstaw działania, wyłonione na zgromadzeniu założycielskim Rada i Zarząd przystąpiły do wdrażania zamierzeń inwestycyjnych.

W wyniku podjętych przedsięwzięć w dniu 15 grudnia 1962r. Spółdzielnia przyjęła do użytku 36 mieszkań w budynku przy ul. Świerczewskiego, które były pierwszymi lokalami niedawno powstałej Spółdzielni. Kolejnym efektem było 45 mieszkań oddanych do użytku w dniu 1 kwietnia 1963r. W budynku przy ul. Polnej 21.

W 1963r. następuje bardzo ważny moment w życiu Spółdzielni, bowiem na mocy decyzji Walnych Zgromadzeń Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach i działającej przy Hucie “Florian” Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dniem 5 listopada 1963r. Następuje ich połączenie. W wyniku połączenia pod zarząd Spółdzielni przeszedł najstarszy, bo eksploatowany od grudnia 1959r., budynek przy ul. Katowickiej 45.

Z chwilą scalenia następuje dynamiczny rozwój Spółdzielni, która podejmuje nowe zadania inwestycyjne, obejmując swoim działanie wszystkie tereny pozostające w granicach administracyjnych miasta.

Szczególnym wydarzenie było rozpoczęcie budowy pierwszego spółdzielczego osiedla mieszkaniowego, które pod nazwą “Osiedla Młodych” począwszy od marca 1967r. jest stopniowo oddawane do użytku.

W latach sześćdziesiątych następuje dynamiczny napływ do Spółdzielni nowych członków i kandydatów, którzy z działalnością Spółdzielni wiążą nadzieję na otrzymanie upragnionego mieszkania. Konieczne stało sie więc opracowanie koncepcji nowych, dużych osiedli mieszkaniowych, które stworzą możliwość budowy większej ilości mieszkań oraz urządzeń i placówek tworzących infrastrukturę społeczną.

Tym wymogom ma sprostać rozpoczęta w drugiej połowie lat sześćdziesiątych realizacja osiedla w dzielnicy Piaśniki, którego pierwsze mieszkania oddano do użytku w sierpniu 1972r.

Na ówczesne czasy powstaje nowoczesne osiedle, które jest juz nie tylko “sypialnią” ale również kompleksowo zagospodarowanym “centrum życia” dla wielu tysięcy mieszkańców. Budowane są bowiem placówki handlowe, przedszkole, szkoła, ośrodek zdrowia oraz świetlica prowadząca działalność społeczną i kulturalną. Powstają parkingi oraz place zabaw, a tereny wokół osiedla staja się miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

Do dziś pamiętamy “perypetie” występujące w trakcie budowy i zasiedlania osiedla, jednak doświadczenia przy tak dużej inwestycji procentowały w następnych latach i już budowa kolejnych etapów osiedla “Na Wzgórzu” udowodniła, że wyciągnięto odpowiednie wnioski.

Równolegle opracowane zostają nowe koncepcje zagospodarowania poszczególnych dzielnic, a Spółdzielnia przejmuje na siebie rolę głównego inwestora budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta. W latach 1966 – 1970 udział budownictwa spółdzielczego w ogólnej puli budownictwa w mieście wynosi juz ponad 70%.

W kolejnych proporcje te ulegają dalszemu zwiększeniu na korzyść budownictwa spółdzielczego.

Inwestycje mieszkaniowe lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych koncentrują się w rejonie Śródmieścia, Piaśnik i Chropaczowa, gdzie sukcesywnie oddawane są do użytku poszczególne fragmenty dużych osiedli.

Rekordowy pod względem ilości wybudowanych mieszkań był rok 1979, w którym przekazano do użytku 1147 mieszkań, usytuowanych głównie na terenie osiedla “ Na Wzgórzu”.

Warunki terenowe były poważnym utrudnieniem w trakcie budowy, jednak okazało się, że usytuowanie osiedla jest z pewnością jednym z jego atutów, bowiem zróżnicowanie terenu pozwoliło na ciekawe rozwiązania architektoniczne. Nie bez znaczenia jest również fakt, iz udało sie “wkomponować”budynki mieszkalne w już istniejące kompleksy zieleni oraz stworzyć nowe skupiska drzew i krzewów.

Okres przemian

Głębokie przeobrażenia w życiu społeczno- gospodarczym kraju w latach osiemdziesiątych wywarły również swoje piętno na funkcjonowaniu Spółdzielni, jednak istotą tych przemian był zdecydowany wzrost samodzielności Spółdzielni, a spółdzielcza idea działania i gospodarowania zyskała nowe oblicze.

Począwszy bowiem od zmian natury formalno- prawnej wynikających z uchwalonej przez Sejm w dniu 16 września 1982r. Ustawy Prawo Spółdzielcze, nastąpiły istotne przeobrażenia w funkcjonowaniu Spółdzielni i jej organów. Zmianom ulegają również formy i metody budownictwa, dzięki czemu wizerunek spółdzielczych zasobów uległ znacznemu zróżnicowaniu. Z drugiej strony spółdzielczość mieszkaniowa stanęła przed ogromnymi problemami natury technologiczno- zaopatrzeniowej, finansowej czy wreszcie kredytowej.

Schyłek lat osiemdziesiątych i początek obecnej dekady udowodnił jednak, że Spółdzielnia jest w dalszym ciągu zdolna do pełnienia wiodącej roli w procesie urbanizacji miasta. Jest organizacją, która posiada potencjał zdolny do nowatorskich, a zarazem praktycznych rozwiązań.

Zawsze bowiem przyświecała nam idea, by poszczególne rejony miasta miały “swój charakter”, a zasoby mieszkaniowe były zróżnicowane pod względem architektonicznym. Wystarczy spacer po terenie Świętochłowic, by znaleźć potwierdzenie dla tych założeń.

W latach dziewięćdziesiątych powstała ogromna bariera kredytowa powodująca, że spłata kredytu mieszkaniowego przekracza możliwość przeciętnej rodziny. Stąd też pomimo posiadanych wolnych terenów pod zabudowę oraz przygotowanych założeń inwestycyjnych dla nowych osiedli – Spółdzielnia zmuszona była do zaniechania działalności inwestycyjnej.

Spółdzielnia dziś

W SM Świętochłowice dach nad głową znalazła jedna trzecia mieszkańców miasta. Wypracowywane przez 50 lat metody pracy i zarządzania przyniosły efekty. Nowa Rada Nadzorcza postara się kontynuować te tradycje.

Największa świętochłowicka spółdzielnia mieszkaniowa liczy niemal 8 tys. członków, zarządza 124 budynkami, 19 pawilonami i ponad 360 garażami, obejmuje swoim zasięgiem ok. 44 ha, a w jej zasobach mieszka niemal 20 tys. lokatorów. W tym roku obchodzi 50-lecie istnienia. Najwięcej zasobów spółdzielni pochodzi z lat 70-tych, kiedy to rozpoczął się - trwający kilkanaście lat - proces gwałtownego przyrostu mieszkań. Większość budynków powstała więc w ramach realizacji uprzemysłowionego budownictwa, jednak są również takie, które spółdzielnia wykonała we własnym wykonawstwie. Przy sporych kolejkach i dużym zapotrzebowaniu na mieszkania, zdecydowanie skracało to drogę do otrzymania własnego „M”.

Aktualną sytuację spółdzielni pomógł określić czerwcowy cykl Walnych Zgromadzeń. Na spotkaniach pozytywnie oceniono działalność SM Świętochłowice i podjęto szereg uchwał, m. in. zatwierdzono sprawozdania z działalności Sp-ni, finansowe i podział nadwyżki bilansowej. Dokonano zmian w Radzie Nadzorczej i przyjęto sprawozdanie z jej działalności w starym składzie. W poprzedniej Radzie zasiadało kilku wieloletnich działaczy, w tym związany ze spółdzielnią od samego początku Henryk Suliński. Prezes SM Świętochłowice Karol Woźniczka ma nadzieję, że nowa Rada Nadzorcza podtrzyma ideę samorządowej i samopomocowej Spółdzielni oraz dotychczasowy, dobry dla mieszkańców, styl pracy. Frekwencja podczas ostatniego cyklu Walnych Zgromadzeń była stosunkowo niska , jednak według Zarządu może to również oznaczać, że mieszkańcy nie mają negatywnych uwag co do funkcjonowania spółdzielni. Ostatni okres w działalności SM Świętochłowice, zwłaszcza członkowskiej, był zdominowany przez przenoszenie lokatorskich praw na własność. Przez półtora roku pracownicy zmienili status około 3,3 tys. mieszkań, a proces ten jeszcze się nie zakończył. Ważne jest to, że mimo tych zmian członkowie nadal chcą przynależeć do spółdzielni, upatrując się w tym sporych plusów. W tej chwili zasoby SM Świętochłowice obejmują 46% mieszkań własnościowych, 41% z wyodrębnioną własnością oraz 13% lokatorskich. Tylko w 2008 roku spółdzielnia zawarła ponad 2,2 tys. aktów notarialnych, czyli średnio 8,5 aktu na dzień roboczy. Ta liczba jest imponująca, jednak dla osiągnięcia takiego wyniku konieczne kazało się wprowadzenie wielu zmian organizacyjnych i nawiązanie współpracy z czterema kancelariami notarialnymi.

Odwiecznym problemem niemal wszystkich spółdzielni mieszkaniowych są remonty. Potrzeby w tym zakresie przewyższają możliwości finansowe. Rada Nadzorcza i Zarząd , na podstawie dokonywanych przeglądów, określają zakres prac, jakie muszą zostać wykonane w pierwszej kolejności.

Podstawowe grupy robót w przypadku zasobów SM Świętochłowice to termomodernizacje, docieplenia oraz usuwanie płyt acekolowych. Do 2007 roku, w związku z przekształcaniem mieszkań, do budżetu spółdzielni wpływały dodatkowe dochody, w całości przeznaczane na termomodernizacje. Nowe przepisy zastopowały te środki i spółdzielnia rozpoczęła starania o pozyskanie kredytu z WFOŚiGW w Katowicach – pożyczki są preferencyjne, nisko oprocentowane i mogą zostać w 50% umorzone. Poza tym Zarząd spółdzielni podejmuje starania o pieniądze unijne. Najważniejsze jednak jest to, że sytuacja finansowa SM Świętochłowice jest dobra, ustabilizowana, a zobowiązania publicznoprawne są na bieżąco regulowane. Stany zadłużenia co prawda występują, jednak ich wskaźnik procentowy jest na niskim poziomie. Plany na najbliższe lata obejmują przede wszystkim kontynuację prac termomodernizacyjnych i dociepleniowych oraz usuwanie płyt acekolowych. Ich tempo i zakres określone będą przez stosowne decyzje Rady Nadzorczej.