nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Złota odznaka \"Zasłużony dla Budownictwa\" - 2009r.
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA DRUGI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje: c.o....
Przetarg

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow

Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

01-07-2020

Przetarg

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA DRUGI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III.
 • powierzchnia użytkowa: 34,70 m2
 • wyposażony w instalacje: c.o. elektryczną oraz wod-kan.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków najmu lokalu można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, nr tel. 32/2453-327 oraz na stronie Spółdzielni w dziale Wolne lokale.
Przetarg
19-06-2020

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

W trybie § 19 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1:


- część 1 - 13.07.2020r o godz. 1700
 • ul.: Szpitalna, Katowicka, 1-go Maja, Szkolna, Granitowa, Polna, Pocztowa, Konstytucji 1997 roku, Śląska, Wyzwolenia, Bytomska, Solidarności, Bukowa, Licealna, Nastolatków,
 • garaże: Szpitalna, Konstytucji 1997 roku, Polna, Wodna, Licealna, Bukowa,
 • lokal użytkowy: Bytomska - Wyzwolenia,

- część 2 - 14.07.2020r o godz. 1700 
 • ul.: Wallisa, Zubrzyckiego, Korfantego, Krasickiego, Powstańców Śl., Tatrzańska, Chorzowska,
 • garaż: Krasickiego,

- część 3 - 15.07.2020r o godz. 1700       
 • ul.: Stawowa, Górna, Jodłowa, Sosnowa, Świętokrzyska, Karpacka, Szczytowa, Beskidzka, Sportowa, Wiechaczka, Przybyły, Ślęzan, Wiślan
 • garaże: Stawowa, Przybyły, Sportowa,
 • lokal użytkowy: Wiślan


W trybie § 19 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień 13 lipca 2020 r. o godz. 1700 w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach Plac Krauzego 1 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019, kierunkami działań na rok 2020 oraz projektem podziału nadwyżki bilansowej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019.
7. Omówienie wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za okres 01.01.2016r - 31.12.2018r przeprowadzonej w okresie od 01.07.2019r do 30.09.2019r.
8. Sprawozdanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
9. Dyskusja dot. przedstawionych sprawozdań w punktach: 5 i 6 porządku obrad.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za rok 2019
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach sporządzonego za rok 2019
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019
 • lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za okres 01.01.2016r - 31.12.2018r przeprowadzonej w okresie od 01.07.2019r do 30.09.2019r.
11. Wybór delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach - podjęcie uchwały.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019, sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019 oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w celu zapoznania się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wodnej 8 (pok. nr 23) od dnia 29.06.2020 r. w godz.: poniedziałek-środa 700 - 1500, czwartek 700 - 1700, piątek 700 - 1300. Od tego dnia z materiałami można również zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni:  www.smswietochlowice.pl.

W celu potwierdzenia tożsamości uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu członka Spółdzielni lub jego pełnomocnika prosimy o zabranie i okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią. Pełnomocnictwa winny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności w obecności pracownika Działu organizacyjnego Spółdzielni najpóźniej do dnia 13.07.2020 r. do godz. 1100.

Ponadto informujemy, że mandaty uprawniające do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu wydawane będą w trakcie obrad do momentu odczytania sprawozdania Komisji mandatowo-skrutacyjnej w pkt 8 porządku obrad.

W przypadku posiadania więcej niż 1-go lokalu prosimy o zgłoszenie się do Działu członkowsko - mieszkaniowego Spółdzielni (pok. nr 2) w celu uzyskania informacji o części Walnego Zgromadzenia, w której przysługuje prawo do czynnego uczestnictwa.

UWAGA!
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestniczących w zebraniu wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali CKŚ Zgoda. Wstęp na salę oraz udział w obradach w maseczkach ochronnych bądź w przyłbicach.

Dokumentację dotyczącą Walnego Zgromadzenia można pobrać w dziale Dokumenty.
INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
17-06-2020

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. od dnia 1.07.2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:
 • 26,50 zł/osoba/miesiąc jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
 • 53,00 zł/osoba/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W związku z powyższym w dniach 18 - 30.06.2020 roku do skrzynek pocztowych zostanie dostarczone nowe naliczenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego obowiązujące od dnia 1.07.2020 roku.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

W przypadku braku rozliczenia w skrzynce pocztowej prosimy o kontakt z Administracją Spółdzielni.
INFORMACJA
01-04-2020

Nowa taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” została zatwierdzona obowiązująca od dnia 17.03.2020r. nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin Chorzów i Świętochłowice.

Nowa cena wody  i odprowadzenia ścieków wynosi 16,24 zł/m3  a opłata abonamentowa 1,53 zł/lokal/m-c.

W związku z powyższym w dniach od 1- 15.04. 2020 roku do skrzynek pocztowych zostanie dostarczone nowe naliczenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego obowiązujące od dnia 1.04.2020 roku. Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

W przypadku braku rozliczenia w skrzynce pocztowej  prosimy o kontakt z Administracją Spółdzielni.
Nowa taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę