nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Złoty Laur za szczególny wkład w rozwój gospodarki nieruchomościami - 2008r.
Złota odznaka \"Zasłużony dla Budownictwa\" - 2009r.
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA DRUGI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje: c.o....
Przetarg
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
19-06-2020

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

W trybie § 19 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1:


- część 1 - 13.07.2020r o godz. 1700
 • ul.: Szpitalna, Katowicka, 1-go Maja, Szkolna, Granitowa, Polna, Pocztowa, Konstytucji 1997 roku, Śląska, Wyzwolenia, Bytomska, Solidarności, Bukowa, Licealna, Nastolatków,
 • garaże: Szpitalna, Konstytucji 1997 roku, Polna, Wodna, Licealna, Bukowa,
 • lokal użytkowy: Bytomska - Wyzwolenia,

- część 2 - 14.07.2020r o godz. 1700 
 • ul.: Wallisa, Zubrzyckiego, Korfantego, Krasickiego, Powstańców Śl., Tatrzańska, Chorzowska,
 • garaż: Krasickiego,

- część 3 - 15.07.2020r o godz. 1700       
 • ul.: Stawowa, Górna, Jodłowa, Sosnowa, Świętokrzyska, Karpacka, Szczytowa, Beskidzka, Sportowa, Wiechaczka, Przybyły, Ślęzan, Wiślan
 • garaże: Stawowa, Przybyły, Sportowa,
 • lokal użytkowy: Wiślan


W trybie § 19 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień 13 lipca 2020 r. o godz. 1700 w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach Plac Krauzego 1 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019, kierunkami działań na rok 2020 oraz projektem podziału nadwyżki bilansowej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019.
7. Omówienie wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za okres 01.01.2016r - 31.12.2018r przeprowadzonej w okresie od 01.07.2019r do 30.09.2019r.
8. Sprawozdanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
9. Dyskusja dot. przedstawionych sprawozdań w punktach: 5 i 6 porządku obrad.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za rok 2019
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach sporządzonego za rok 2019
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019
 • lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za okres 01.01.2016r - 31.12.2018r przeprowadzonej w okresie od 01.07.2019r do 30.09.2019r.
11. Wybór delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach - podjęcie uchwały.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019, sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019 oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w celu zapoznania się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wodnej 8 (pok. nr 23) od dnia 29.06.2020 r. w godz.: poniedziałek-środa 700 - 1500, czwartek 700 - 1700, piątek 700 - 1300. Od tego dnia z materiałami można również zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni:  www.smswietochlowice.pl.

W celu potwierdzenia tożsamości uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu członka Spółdzielni lub jego pełnomocnika prosimy o zabranie i okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią. Pełnomocnictwa winny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności w obecności pracownika Działu organizacyjnego Spółdzielni najpóźniej do dnia 13.07.2020 r. do godz. 1100.

Ponadto informujemy, że mandaty uprawniające do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu wydawane będą w trakcie obrad do momentu odczytania sprawozdania Komisji mandatowo-skrutacyjnej w pkt 8 porządku obrad.

W przypadku posiadania więcej niż 1-go lokalu prosimy o zgłoszenie się do Działu członkowsko - mieszkaniowego Spółdzielni (pok. nr 2) w celu uzyskania informacji o części Walnego Zgromadzenia, w której przysługuje prawo do czynnego uczestnictwa.

UWAGA!
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestniczących w zebraniu wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali CKŚ Zgoda. Wstęp na salę oraz udział w obradach w maseczkach ochronnych bądź w przyłbicach.

Dokumentację dotyczącą Walnego Zgromadzenia można pobrać w dziale Dokumenty.