nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego – 2012r.
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje:...
Przetarg
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
15-11-2019

Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie czystości i porządku klatki schodowej przy ul. Wallisa 6 w Świętochłowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach ogłasza przetarg na: „Utrzymanie czystości i porządku klatki schodowej przy ul. Wallisa 6 w Świętochłowicach”.

Szczegółowy zakres świadczonych usług określa Załącznik nr 1 do umowy.
W związku z powyższym powołuje się komisję do wyboru ofert wg powyższego zakresu.

Miejsce składania ofert – siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach, ul. Wodna 8 – sekretariat Prezesa SM, pokój nr 5, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie.

Termin składania ofert upływa dnia – 13.12.2019 r. o godz. 1200.
Termin zawarcia umowy – od 1 stycznia 2020 r.W wyborze ofert nie będzie brana pod uwagę oferta firmy:
  • bez ważnych zaświadczeń ZUS i Urzędu Skarbowego,
  • będącej w przeszłości i obecnie w sporze sądowym ze Spółdzielnią.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.
Oferty winny być złożone w zamkniętych i opieczętowanych kopertach.


I. Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:
  1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.
  2. Opis przedmiotu oferty.
  3. Oferowaną stawkę netto w zł za jedno mieszkanie/m-c.
  4. Łączną wartość umowy: …. zł/mieszkanie/m-c x 72 mieszkania = ………… zł/miesiąc + VAT.
  5. Warunki i terminy płatności.
  6. Potwierdzenie i akceptację warunków umowy wraz z oświadczeniem, że firma zapoznała się z przedmiotem i zakresem świadczonych usług (załącznik nr 1 do umowy) i nie wnosi do nich zastrzeżeń – wg. oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.
  7. Kopię polisy OC zawartej z firmą ubezpieczeniową.

II. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.

Szczegółowe informacje o przetargu wraz z wzorem umowy i załącznikami do pobrania
dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach: www.smswietochlowice.pl.


Wykaz Załączników: