nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Złoty Laur
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2008r.
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje:...
Przetarg
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
23-07-2019

Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Łagiewnickiej 53/III

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 ogłasza przetarg ofertowy – pisemny na najem lokalu użytkowego przy ul. Łagiewnickiej 53/III

I. Dane lokalu użytkowego:

 • powierzchnia użytkowa:
  141,00 m2
 • usytuowanie i dane techniczne lokalu:
  w pawilonie wolnostojącym, na I piętrze, wyposażony w instalację: c.o., elektryczną oraz wod-kan
 • termin postawienia lokalu do dyspozycji najemcy:
  01.10.2019r.
 • cena wywoławcza czynszu najmu lokalu:
  9,00 zł/ m2/m-c (netto) x 141,00 m2
  (niezależnie od powyższego przyszły najemca lokalu ponosić będzie opłaty z tytułu dostawy wody i odpr. ścieków dostawy c.o .,oraz odbioru i zagospodarow. odpadów)
 • wadium w wysokości 3 miesięcznego czynszu wywoławczego:
  3.807,00 zł

II. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu lokalu użytkowego należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 19.08.2019r. godz.1400.

III. Oferta musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta, zaświadczenie o prowadzonej działalności łącznie z zaświadczeniem ZUS i Urzędu Skarbowego o terminowym regulowaniu opłat.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz umowy najmu lokalu użytkowego obowiązującej w tut. Spółdzielni.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego.
 4. Proponowaną wysokość czynszu najmu lokalu.
 5. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym.
 6. Dowód wpłaty wadium - wpłaty wadium dokonuje oferent przelewem na konto: PKO BP S.A. 1 Oddz. Świętochłowice numer: 29102023680000270200224832, w terminie do dnia 19.08.2019r.
 7. Oświadczenie o przekazaniu wpłaconego wadium na rachunek bankowy oferenta w przypadku nie wygrania przetargu.

IV. Wpłata wadium oraz nie zaleganie z opłatami czynszowymi i innymi świadczeniami należnymi do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 stanowią warunek dopuszczenia do przetargu.

V. Komisyjne otwarcie ofert przy udziale oferentów odbędzie się dnia 21.08.2019r. o godz.1000 w salce konferencyjnej /pokój nr 6/ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wodnej 8.

VI. W przypadku złożenia większej ilości równorzędnych ofert przeprowadzona zostanie ustna licytacja wysokości czynszu najmu.

VII. Wadium wygrywającego wliczone zostanie w poczet wpłat wynikających z zawartej umowy najmu lokalu i nie podlega zwrotowi, natomiast pozostałym oferentom wypłacone zostanie na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

VIII. Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

IX. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, przerwania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.